top of page

הבית על העץ - בית הספר אלומות | תל אביב

אגף חדש לבית הספר אלומות הותיק

בית ספר יסודי

עיריית תל אביב-יפו

3,000 מ"ר

הושלם 2018

תל אביב-יפו

בית הספר אלומות תל אביב - "הבית על העץ". אגף חדש זה של בית הספר אלומות נבנה סביב עץ שקמה ענק, שהוביל אותנו אל הרעיון ליצור בית ספר עם בית על העץ. אך כיוון שבארצנו בניית בתי ספר עם בתים על עצים עדיין מרחיקת לכת מדי, יצרנו בית עץ שפורץ מתוך המבנה המרכזי ומביט אל צמרת עץ השקמה. בתוכו מיקמנו אזור למידה חוץ כיתתי ומעורר השראה לילדים.
המבנה מכיל כיתות בקומה העליונה וחטיבה צעירה בתחתונה עם חצרות פרטיות והפרדה מוחלטת מהכיתות שמעל. הדבר דרש כניסה ישירה לקומה השנייה מן החוץ. בכך ראינו הזדמנות ליצור מתחם כניסה מקורה המכיל אזור כינוס מדורג, שהמדרגות משתלבות בו בצורה חגיגית ומזמינה. הכיתות בבית הספר בעלות קירות שקופים למסדרון והמסדרונות מוארים באור טבעי ופונים אל החוץ. בתוך המבנה חגיגה צבעונית שמחה בשילוב עם חומריות של עץ שנכנס גם פנימה.

Anchor 1
צוות: ניר מורנל | יניב לין | נועה לידור | חופי הררי
צילום: יואל דבוריינסקי

For similar projects

bottom of page